TERMA DAN SYARAT

promosi “Pemandu super”


1. Penganjur ialah inDrive (HI TECH MT SDN. BHD.)
2. Dengan memasuki pertandingan promosi ini, semua peserta dan Pemenang bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini yang akan ditafsirkan oleh Penganjur, yang keputusannya berkenaan apa-apa pertikaian adalah muktamad dan terikat.
3. Penganjur berhak untuk meminda, mengubah suai, menukar, menangguhkan, menggantung atau membatalkan pertandingan promosi, termasuk terma dan syarat ini, dan apa-apa hadiah (yang masih belum tertakluk pada cabutan), atau mana-mana aspek daripadanya, tanpa notis pada bila-bila masa, atas apa-apa sebab yang dianggap perlu oleh Penganjur.
4. Sekiranya terdapat percanggahan antara bahan promosi (atau mana-mana sumber maklumat digital atau cetakan lain) dan terma dan syarat ini, maka terma dan syarat ini akan diguna pakai.
5. Pertandingan ini ialah promosi untuk pengguna aplikasi inDrive dan bukannya loteri atau perjudian.

CARA MENYERTAI


6. Pertandingan promosi ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang menetap di dalam sempadan Malaysia dan memiliki dokumen pengenalan diri yang sah kecuali:
a. mana-mana pekerja, pengarah, pegawai, ahli, rakan kongsi, ejen, perunding, agensi pengiklanan, penasihat, peniaga, pembekal, sekutu dan/atau syarikat bersekutu Penganjur atau mana-mana individu yang mengawal atau dikawal, secara langsung atau tidak langsung, oleh Penganjur dan/atau ahli keluarga terdekat individu yang disebutkan di atas; dan
7. Pertandingan promosi ini dibuka mulai 16 hb Mac 2023 dari jam 12:00 pada hari tersebut dan berakhir pada jam 12:00 (tengah malam), pada 23 hb Mac 2023. Mana-mana penyertaan yang diterima sebelum promosi bermula dan selepas tarikh tutup pertandingan tidak akan dipertimbangkan.
8. Untuk memasuki pertandingan, peserta perlu memenuhi syarat berikut:

1) Anda mesti seorang pemandu berdaftar

2) Untuk menyertai pertandingan, anda mesti klik pada sepanduk dan mendaftar untuk pertandingan ini

3) Semasa mendaftar, anda perlu menyatakan akaun id peribadi anda (atau aplikasi akan menunjukkan maklumat itu secara automatik)

*Anda boleh menemui akaun id peribadi anda dalam menu di sebelah kiri - tab "akaun saya"

4) Anda perlu membaca syarat pertandingan dan bersetuju dengan terma pertandingan.

5) Kemudian, anda perlu klik pada butang "sertai".

6) Selepas melengkapkan pendaftaran, anda hanya perlu melengkapkan bilangan perjalanan tertentu dalam tempoh pertandingan yang ditetapkan


9. Penyertaan yang hilang, terlewat, rosak, tidak jelas, tidak boleh dibaca atau mengandungi ralat atau tidak mematuhi terma dan syarat ini dan penyertaan diterima daripada Individu yang Hilang Kelayakan akan diisytiharkan tidak sah.
10. Penganjur tidak bertanggungjawab untuk apa-apa sahaja bagi mana-mana penyertaan yang telah tertinggal daripada menyertai pertandingan atas apa-apa sebab sekalipun.
11. Penganjur tidak bertanggungjawab untuk apa-apa kegagalan teknikal yang menjejaskan penyertaan dan/atau proses penebusan hadiah pertandingan promosi.
12. Peserta menjamin bahawa beliau menyerahkan penyertaan kepada pertandingan promosi bagi pihak dirinya sendiri dan bukan individu lain.
13. Peserta mengakui bahawa penggunaan nama, identiti, atau alamat palsu akan menyebabkan beliau hilang kelayakan dan penyertaan menjadi tidak sah.

PENGUMUMAN PEMENANG DAN KEPUTUSAN

14. Pemenang promosi akan ditentukan seperti berikut:

1) Untuk memenangi pertandingan, anda perlu memahami bilangan perjalanan yang perlu anda buat di bandar anda.
Bilangan perjalanan berbeza bergantung pada bandar.

Johor Bahru:
1 tempat 80 perjalanan MYR 120 syiling bonus
Tempat ke-2 75 - 79 perjalanan MYR 110 syiling bonus
Tempat ke-3 70 - 74 perjalanan MYR 100 syiling bonus

Kuala Lumpur:
Tempat pertama 80 perjalanan MYR 130 syiling bonus
Tempat ke-2 75 - 79 perjalanan MYR 120 syiling bonus
Tempat ke-3 70 - 74 perjalanan MYR 110 syiling bonus

Melaka (Malacca) - 40 perjalanan MYR 50 kepada semua yang memenuhi syarat

Ipoh - 50 perjalanan MYR 50 kepada semua yang memenuhi syarat


2) Pemandu mesti melengkapkan bilangan perjalanan tertentu hanya semasa tempoh promosi.

3) Jika anda masih belum melengkapkan bilangan perjalanan yang dikehendaki pada penghujung tempoh promosi, anda secara automatik tidak layak menyertai cabutan hadiah.
4) Mungkin juga terdapat beberapa pemenang yang terpilih.
Contoh: akan terdapat 4 pemandu yang berjaya melengkapkan bilangan perjalanan yang sama - 45 perjalanan (seperti yang dikehendaki).
4 pemandu ini akan dianggap sebagai pemenang dan selepas semua semakan dibuat, mereka akan menerima syiling bonus mereka15. Hadiah akan diberikan seperti berikut:
a. Pemenang akan dipilih dengan semua penyertaan yang betul diterima selewat-lewatnya pada tarikh tutup.
b. Cabutan akan mengambil kira semua penyertaan yang diterima dalam tempoh kempen dan mematuhi semua Terma.
c. Jika bakal Pemenang hadiah tidak memenuhi keperluan kelayakan, maka hadiah akan dibatalkan dan diberikan kepada Peserta Lain yang Layak dan dipilih mengikut peruntukan Terma.
d. Bandar di tempat pertandingan akan diadakan:
Johor Bahru
Pasir Gudang
Kuala Lumpur
Melaka (Malacca)
Ipoh
Kota Kinabalu

16. Penganjur boleh, selepas Pemenang diisytiharkan kepada umum, meminta Pemenang tersebut bersetuju secara bertulis atau sebaliknya untuk mengendors, mempromosikan dan mengiklankan barangan atau perkhidmatan Penganjur, tanpa apa-apa kos atau perbelanjaan kepada Pemenang. Pemenang juga mungkin dikehendaki mengambil bahagian dalam kempen publisiti untuk tujuan penyiaran atau penerbitan tetapi akan diminta memberikan persetujuan supaya gambar mereka boleh diambil bagi tujuan pemasaran. Semua Pemenang berhak menolak permintaan sedemikian.
17. Keputusan Penganjur/hakim adalah muktamad dan segala surat-menyurat tidak akan dilayan.

BUTIRAN HADIAH

18. Butiran hadiah:
a. Bonus dalam bentuk syiling, yang dikreditkan ke akaun peribadi anda, serta ikon "⚡️" yang menandakan status pemandu super.
b. 1 syiling = 1 Ringgit Malaysia
c. Bonus boleh hangus. Tempoh penggunaan bonus - 2 minggu selepas caj
d. Status "⚡️" dibatalkan selepas 2 minggu
e. Bonus dikreditkan ke akaun anda dan boleh disimpan untuk masa tertentu apabila dikreditkan. Selepas itu, bonus tersebut dikira hangus. Mustahil untuk mengeluarkan bonus daripada akaun peribadi. Bonus boleh dibelanjakan - 1 Ringgit Malaysia ditolak daripada akaun peribadi anda, bayaran perkhidmatan yang selebihnya ditolak daripada bonus. Bonus ini tersedia untuk digunakan selepas satu pesanan dilengkapkan.

19. Sila ambil perhatian bahawa penyertaan pertandingan promosi ini tidak menjaminkan kemenangan hadiah secara automatik.
a. Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap kegagalan telekomunikasi di pihak penyedia perkhidmatan Peserta yang Layak.
b. Peserta yang Layak dijangka ialah pemilik akaun media sosial yang digunakan untuk menyertai Pertandingan.
20. Hadiah adalah tertakluk pada kesediaadaan, tidak boleh ditukar dengan wang tunai, hadiah tidak boleh dipindah milik dengan nilai komersial yang setanding.
21. Sekiranya mana-mana Pemenang enggan atau tidak dapat mematuhi terma dan syarat pertandingan promosi atas sebarang sebab, Pemenang tersebut akan dianggap telah menolak hadiah itu dan ia akan dikembalikan kepada Penganjur.


PEMBATASAN LIABILITI

22. Semua peserta dan Pemenang, mengikut mana-mana yang berkenaan, berjanji memberikan ganti rugi kepada Penaja, agensi pengiklanan, penasihat, ejen yang dinamakan, pembekal, sekutu dan/atau syarikat bersekutu terhadap apa-apa dan semua tuntutan dalam apa jua bentuk sekalipun yang timbul disebabkan dan/atau daripada penyertaan tersebut dalam apa cara sekalipun semasa pertandingan promosi diadakan (termasuk, akibat daripada apa-apa tindakan atau ketinggalan, sama ada akibat kecuaian melampau, salah nyata, salah laku atau sebaliknya di pihak Penganjur dan/atau penggunaan hadiah).
23. Penganjur mahupun mana-mana pekerja, pengarah, pegawai, ahli, rakan kongsi, ejen, perunding, agensi pengiklanan, penasihat, peniaga, pembekal, sekutu dan/atau syarikat bersekutu Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau ganti rugi, sama ada secara langsung, tidak langsung, berbangkit atau sebaliknya yang timbul daripada apa-apa sebab sekalipun, yang mungkin dialami oleh peserta.
24. Penganjur akan meminta Pemenang melengkapkan dan menyerahkan perjanjian pendedahan maklumat dan perlindungan ganti rugi untuk membolehkan Penganjur memastikan pematuhan terhadap terma dan syarat ini, serta Undang-undang Perlindungan Pengguna.
25. Semua Peserta yang Layak dan Pemenang berjanji memberikan ganti rugi kepada Penganjur, pengarah, pekerja, kontraktor, agensi pengiklanan, penasihat, pembekal dan ejen terhadap apa-apa risiko, kerugian, tuntutan atau pemilikan yang timbul daripada:
a. penggunaan atau pelupusan hadiah termasuk, tetapi tidak terhad pada, kemalangan, kecederaan, kemudaratan atau kerugian;
b. penyertaan mereka dalam Pertandingan, termasuk apa-apa kos yang berkaitan dengan penyertaan tersebut;
c. apa-apa pemindahan atau pertukaran hadiah yang berikutnya; dan/atau
d. apa-apa pembatalan atau penamatan Pertandingan yang sah atau pembetulan mana-mana kesilapan atau ketinggalan dalam Tempoh Pertandingan.
26. Penganjur tidak boleh dipertanggungjawabkan atau bertanggungjawab jika terlewat atau tidak dapat melaksanakan mana-mana kewajipan Terma Pertandingan ini atas apa-apa sebab, termasuk tetapi tidak terhad pada, ketiadaan stok, mogok, sekatan pergerakan, pemusnahan hadiah semasa dalam perjalanan dengan apa cara sekalipun, apa-apa kekecohan atau kekacauan awam, rusuhan, ancaman perang, apa-apa tindakan yang diambil oleh kerajaan
27. Dalam apa jua keadaan sekalipun, Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa tuntutan, penalti, kerugian, ganti rugi, perbelanjaan, walau apa pun yang timbul, daripada atau berkaitan dengan apa-apa tindakan yang menyalahi undang-undang, ketinggalan, pengabaian atau keingkaran Peserta semasa Program Rujukan atau akibat daripada penglibatan Peserta dalam Program itu.
28. Peserta berjanji memberikan ganti rugi, mempertahankan dan memegang lepas Penganjur, pengarah, pegawai, pekerja, ejen, agensi pengiklanan, penasihat, ejen yang dinamakan, pembekal, sekutu dan/atau syarikat bersekutu, daripada dan terhadap semua tuntutan, kerugian, ganti rugi, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk denda), dalam apa cara sekalipun yang timbul, daripada atau berkaitan dengan pelanggaran mana-mana undang-undang, peraturan, standard dan tatakelakuan oleh Peserta.


PERLINDUNGAN DATA PERIBADI


29. Dengan menyertai pertandingan promosi ini, peserta bersetuju:
a. Peserta dengan rela hati memberikan nama penuh dan butiran untuk dihubungi, termasuk nombor telefon mudah alih dan alamat e-mel yang sah;
b.
c. Peserta bersetuju untuk pemprosesan maklumat peribadinya menurut Dasar privasi https://indrive.com/mobile/page/privacyPolicy/en;
d. Peserta bersetuju menerima bahan pemasaran daripada Penganjur;
e. Peserta memberikan kebenaran kepada inDrive dan pertandingan promosi untuk menggunakan penyertaannya (yang merangkumi foto atau videonya) dalam surat-menyurat pemasaran selanjutnya berkenaan dengan pertandingan promosi dan pemasaran dan/atau tawaran promosi lain seperti kempen media sosial inDriver;
f. Peserta bersetuju dengan penggunaan nama, gambar atau videonya dan pendedahan negara/wilayah/bandar tempat tinggalnya dan akan bekerjasama dengan apa-apa permintaan lain yang munasabah dibuat oleh Penganjur berkaitan dengan apa-apa publisiti selepas kemenangan, tetapi peserta boleh menolak daripada berbuat demikian, disebabkan oleh kejadian itu penyertaan peserta menjadi tidak sah.
30. Setiap peserta yang menyertai Pertandingan, memberikan keizinan kepada Penganjur atau syarikat yang dinamakan oleh Penganjur, untuk mengumpulkan, menyimpan dan menggunakan maklumat peribadi mereka sebagai mekanisme penyertaan, untuk tujuan komunikasi, pengumuman nama Pemenang dan/atau statistik. Maklumat peribadi yang dikumpulkan akan disimpan oleh Penganjur selepas tamat Pertandingan untuk tempoh tertentu dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang (sepanjang tempoh pertandingan). Peserta yang Layak boleh menarik diri daripada komunikasi masa akan datang pada bila-bila masa dengan mengklik pada fungsi berhenti melanggan dalam e-mel dan SMS kami.

CUKAI

31. Pemenang, apabila menerima hadiah, adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua perbelanjaan berkaitan dengan hadiah, termasuk tanpa had apa-apa dan semua cukai tempatan, negeri dan persekutuan.


LAIN-LAIN

32. Pemilik/pemilik jenama yang dikaitkan dengan hadiah adalah sama sekali tidak berkaitan dengan Pertandingan dan bukan penaja Pertandingan tersebut.
33. Terma dan syarat, serta apa-apa pertikaian yang timbul berhubung dengan Pertandingan ini adalah ditadbir urus oleh undang-undang Malaysia.
34. Anda boleh menghubungi Jabatan Perkhidmatan Pelanggan aplikasi kami.