ການເຮັດໃຫ້ການໂດຍສານທຸກຄັ້ງປອດໄພ
1
4
5
6
7
3
2
ການຢັ້ງຢືນຄົນຂັບ
ເລືອກຄົນຂັບຂອງທ່ານ
ປຸ່ມຄວາມປອດໄພ
ແບ່ງປັນການໂດຍສານຂອງທ່ານ
ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ເຊື່ອໃຈ
ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ໃຫ້ຄະແນນຄົນຂັບຂອງທ່ານ
ກ່ອນທີ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງສາມາດຂັບລົດກັບພວກເຮົາ, ພວກເຂົາຕ້ອງຜ່ານການກວດສອບເອກະສານ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຮູບກ່ອນ. ຖ້າຄົນຂັບ/ລົດບໍ່ກົງກັບໂປຣໄຟລໃນແອັບຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຍົກເລີກການເດີນທາງ ແລະ ຕິດຕໍ່ທີມງານຊ່ວຍເຫຼືອ.
ແທນທີ່ຈະຖືກຈັບຄູ່ກັບລົດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ທ່ານສາມາດເລືອກຄົນຂັບຂອງທ່ານໂດຍການກວດສອບຄະແນນ, ລຸ້ນລົດ ແລະ ປະຫວັດການຂັບຂອງພວກເຂົາໄດ້ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຍອມຮັບຂໍ້ສະເໜີ.
ແຕະໄອຄອນເກາະປ້ອງກັນຢູ່ໜ້າຈໍຫຼັກເພື່ອຕິດຕໍ່ທີມງານຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ໂທຫາຕຳຫຼວດ ຫຼື ລົດສຸກເສີນຢ່າງວ່ອງໄວ.
ແບ່ງປັນລາຍລະອຽດການໂດຍສານຂອງທ່ານກັບໝູ່ ຫຼື ຄອບຄົວຂອງທ່ານ. ພວກເຂົາຈະເຫັນເສັ້ນທາງ, ຄົນຂັບ ແລະ ຂໍ້ມູນພາຫະນະຂອງທ່ານ, ລວມທັງສະຖານະການເດີນທາງປັດຈຸບັນຂອງທ່ານຕາມເວລາຈິງ.
ບັນທຶກເບີໂທລະສັບຂອງບຸກຄົນທີ່ທ່ານເຊື່ອໃຈໄວ້ໃນແອັບສຳລັບການຕິດຕໍ່ດ່ວນໃນເຫດສຸກເສີນ. ທ່ານສາມາດເພີ່ມມັນໄດ້ທຸກເວລາ, ແມ່ນແຕ່ໃນລະຫວ່າງການໂດຍສານ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລາຍງານການລະເມີດ ຫຼື ມີຂໍ້ໂຕ້ແຍ່ງ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກັບທີມງານຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາທີ່ support@indrive.com ຫຼື ຜ່ານການສົນທະນາພາຍໃນແອັບ.
ຢ່າລືມໃຫ້ຄະແນນການໂດຍສານຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໂດຍສານກັບຄົນຂັບດັ່ງກ່າວອີກ, ໃຫ້ໜຶ່ງດາວແກ່ພວກເຂົາ ແລະ ແຕະ "ຢຸດການສະແດງ" - ພວກເຂົາຈະບໍ່ສາມາດເຫັນຄຳຮ້ອງຂໍການໂດຍສານຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດ.
ຂໍໃຫ້ເດີນທາງໂດຍສະຫວັດດີພາບ
Hello! This page contains information for your mobile application
The inDrive online passenger transportation aggregator is not a taxi service and is not involved in the relationship of Users. All requests are created, sent and performed by users independently.
© SUOL INNOVATIONS LTD, 2013-2023